TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Quy định mới về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư

Nhằm quy định chi tiết về chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn để thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Ngày 29 tháng 9 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, đối tượng áp dụng Thông tư này là các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư.

Nội dung của Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT quy định cụ thể về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần như sau:

Thứ nhất, khi chương trình, dự án được phê duyệt đầu tư: Cập nhật thông tin chương trình, dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt đầu tư.

Thứ hai, trong quá trình thực hiện:

i) Các thông tin sau phải cập nhật chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ khi có điều chỉnh hoặc phát sinh: Phê duyệt điều chỉnh dự án; phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu; hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng; kế hoạch vốn được cấp; giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân; thông tin về đánh giá, kiểm tra.

ii) Các thông tin phải cập nhật định kỳ hằng tháng (nếu có phát sinh): Khối lượng thực hiện tại hiện trường; thông tin hình ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với các dự án có cấu phần xây dựng.

Thứ ba, khi kết thúc chương trình, dự án: thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt quyết toán.

Thứ tư, các văn bản phải đính kèm bản quét màu văn bản gốc hoặc văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ bao gồm:

i) Quyết định chủ trương đầu tư;

ii) Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có);

iii) Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Quyết định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (nếu có);

iv) Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có);

v) Báo cáo kết quả đánh giá;

vi) Báo cáo kết quả kiểm tra;

vii) Báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo quy định tại Khoản 5 Điều này;

viii) Quyết định phê duyệt quyết toán.

Ngoài những thông tin, báo cáo do chủ đầu tư, chủ dự án thành phần phải cập nhật theo quy định nói trên, khuyến khích các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần cập nhật đầy đủ các văn bản theo các chức năng của Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Thứ năm, định kỳ hằng quý tổng hợp thông tin trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ từ các hợp đồng của dự án thuộc phạm vi quản lý thành báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT sau đó đính kèm tệp báo cáo có đóng dấu hoặc có chữ ký số chuyên dùng lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Thứ sáu, định kỳ 6 tháng, cả năm báo cáo số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy trình như sau:

i) Tổng hợp thông tin từ các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý đã có trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ;

ii) Rà soát, bổ sung thông tin báo cáo;

iii) Gửi báo cáo số liệu.

Thứ bảy, việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định nêu trên thay thế cho việc báo cáo giấy định kỳ của chủ chương trình, chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT.

Thứ tám, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư này sẽ vi phạm và bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2016./.

Hoàng Thọ


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4394340
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa