TIN TỨC > TIN CHÍNH SÁCH > ĐỊA PHƯƠNG

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh

Với mục tiêu tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời, cũng nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, an toàn và minh bạch hơn, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, đưa tỉnh Sóc Trăng trở thành tỉnh có chỉ số PCI nằm trong nhóm tốt.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng đối với những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước.

Ngày 28 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Kế hoạch đã đưa ra mục tiêu chủ yếu đến cuối năm 2017 và năm 2020 như sau:

Thứ nhất, đến cuối năm 2017:

i) Giảm thời gian nộp thuế còn 117 giờ/năm và bảo hiểm xã hội là 48 giờ/năm.

ii) Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cấp phép xây dựng đối với doanh nghiệp là 07 ngày làm việc.

iii) Giảm thời gian tiết cận điện năng đối với lưới điện trung áp là 33 ngày.

iv) Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục kết nối cấp thoát nước còn 07 ngày.

v) Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cấp đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn dưới 13 ngày.

vi) Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công xuống còn 18 ngày.

vii) Rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng từ 400 ngày xuống còn 200 ngày.

viii) Rút ngắn thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp tối đa 23 tháng.

ix) Đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến lên mức 3, mức 4 đối với 3 thủ tục trong lĩnh vực đất đai, 02 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng và 06 thủ tục trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Thứ hai, đến cuối năm 2020:

i) Giảm thời gian nộp thuế còn 110 giờ/năm và bảo hiểm xã hội là 45 giờ/năm.

ii) Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cấp phép xây dựng đối với doanh nghiệp dưới 07 ngày làm việc.

iii) Giảm thời gian tiết cận điện năng đối với lưới điện trung áp là 30 ngày.

iv) Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục kết nối cấp thoát nước còn 07 ngày.

v) Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cấp đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn dưới 10 ngày.

vi) Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công xuống dưới 10 ngày.

vii) Rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng dưới 200 ngày.

viii) Rút ngắn thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp tối đa 20 tháng.

ix) Đưa vào vận hành Chính phủ điện tử thống nhất trên toàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nên trên, Kế hoạch số 26/KH-UBND cũng đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và các công việc triển khai thực hiện như:

Một là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hai là, tạo dựng môi trường thuận lợi, cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ba là, tăng cường tin học hóa trong cải cách thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp: Tổ chức quán triệt sâu rộng, thống nhất nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và kế hoạch này. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Đồng thời, đưa nội dung thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh vào báo cáo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội định kỳ 6 tháng và hàng năm./.

Hoàng Thọ


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4579966
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa