TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Với mục đích đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, trọng tâm là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, mở rộng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; từng bước hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiên môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, cùng nhằm xây dựng chính quyền hành động, chính quyền thân thiện trên tinh thần "tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân" và phương châm "chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả". Phấn đấu cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Ngày 26 tháng 12 năm 2016 vừa qua, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành kế hoạch số 101/KH-UBND về thực hiện cải cách hành chính năm 2017.

Nội dung bản Kế hoạch yêu cầu như sau:

Thứ nhất về, công tác cải cách hành chính phải được triển khai đồng bộ, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng cao.

Thứ hai là, xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần phối hợp của các ngành, các cấp trong triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Gắn kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương với công tác thi đưa khen thưởng làm cơ sở để phân loại đánh giá và bổ nhiệm cán bộ.

Thứ ba là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng và thực hiện phong cách "có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện.

Thứ tư là, nghiên cứu, áp dụng các mô hình hay, sáng kiến hữu ích về cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt công tác cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Song song đó, bản Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2017 như: Cải cách về thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính,...

Trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh yêu cầu:

i) Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính để triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương.

ii) Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu theo kế hoạch cải cách hành chính của ngành, địa phương. Trong đó, nội dung các kế hoạch phải phù hợp với nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và nội dung Kế hoạch này.

iii) Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, địa phương mình. Chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính thuộc phạm vi của ngành, địa phương phụ trách cần có sự chỉ đạo phối hợp thực hiện liên ngành.

iv) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch hoặc yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ túc hồ sơ ngoài quy định hoặc bổ sung hồ sơ nhiều lần. Đồng thời, chịu trách nhiệm giải trình trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu kết quả thực hiện cải cách hành chính của ngành, địa phương hoặc chất lượng quản lý, điều hành hoạt động hành chính của địa phương thấp làm ảnh hưởng đến Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

v) Nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện mô hình Diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các đơn vị với người dân, doanh nghiệp (theo yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp) để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại.

vi) Bố trí đủ cơ sở vật chất, tài chính và nguồn nhân lực phục vụ tốt công tác cải cách hành chính cho hoạt động cải cách hành chính, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

vii) Định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và năm. Riêng đối với các Sở chuyên ngành như: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Báo Sóc Trăng, Đài phát thanh – Truyền hình được phân công phụ trách từng lĩnh vực cải cách hành chính phải báo cáo thêm tình hình thực hiện nhiêm vụ được phân công theo kế hoạch này./.

Hoàng Thọ


VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người trực tuyến:
Tổng số lượt truy cập: 4703183
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa